Nagovor ravnateljice

Poslanstvo OŠ Griže se glasi: »Skupaj za zdrave, motivirane, uspešne učence, učence z dobro samopodobo.«

Poučevanje o vrednotah je vpeto v vizijo šole, ki je  v Letnem delovnem načrtu OŠ Griže in POŠ Liboje zapisana kot …

Delamo za  Strpno

Kvalitetno

Ustvarjalno

Prijazno

Napredno

Odgovorno šolo.

Smo Unescova šola in nosilci Unesco projekta Pletemo niti mreže. Unescova šola smo postali s sprejetjem med polnopravne članice, 2. oktobra 1999. V maju 2002 smo začeli z izvajanjem  nacionalnega Unescovega projekta Naravoslovni  tabor  za osnovnošolce. Leta 2012 smo prešli na projekt Pletemo niti mreže, ki ga vsako leto razvijamo na izbrano temo. V letu 2019 smo tako obeležili 20-letnico delovanja Unesca na šoli, v letu 2020 pa 20. zaporedno izvedbo Unesco projekta.

7. oktobra 2021 bomo v sklopu projekta Pletemo niti mreže z multikulti jezikanjem obeležili Evropski dan jezikov. Učenci bodo preučevali poleg jezika tudi države, kjer je posamezen jezik uradni. Oddelčne skupnosti si bodo po svojih merilih izbrale državo, ki jo bodo raziskovale skozi različna področja: geografsko, jezikovno, politično, kulturno.

Podobna naloga čaka tudi sodelujoče ustanove. Na svoj način bodo predstavile izbrano državo/države sveta ali pa predstavile multikulturnost na šoli/vrtcu. Vse sodelujoče ustanove (Unescove vrtce, osnovne in srednje šole) vabimo k izdelavi literarnih, likovnih, avdiovizualnih ali drugih prispevkov.

V letu 2017 smo vložili kandidaturo za pridobitev naziva Kulturna šola 2017–2022. Obnovili smo naziv, poleg tega pa pridobili še naziv »kulturna šola« leta 2017 v kategoriji srednje velikih šol. Učencem ponujamo pester izbor dejavnosti na folklornem, gledališkem, literarnem, likovnem, fotografskem, turističnem, plesnem, filmskem in glasbenem področju ter na področju varovanja kulturne dediščine. Učence spodbujamo k ustvarjalnosti in izražanju le-te. Konec tega šolskega leta bomo ponovno vlagali kandidaturo za naziv Kulturna šola za naslednje štiriletno obdobje.

Prizadevamo si krepiti strokovno moč našega kolektiva, da bodo posamezniki in/ali skupine zmožni/zmožne svoje strokovno delo dvigniti na raven profesionalnega argumentiranja vzgojno-izobraževalnega dela z učenci. S tem gradimo na zaupanju učencev, staršev in drugih javnosti v kakovost VI procesa na centralni in podružnični šoli, hkrati pa za kulturo in vzajemnost komunikacije med partnerji v pedagoškem trikotniku. Le ta dopušča izražanje utemeljenih mnenj in pobud, poudarja zavedanje odgovornosti za sprejemanje odločitev (učitelja, vodstva, starša, učenca) in krepi prizadevanja za konstruktiven dialog. Spodbudno in varno delovno okolje prinaša veselje do dela tako učencem kot pedagoškim in strokovnim delavcem, spodbuja vedoželjnost enih in drugih, motivacijo za raziskovanje in pridobivanje novih znanj in spretnosti.

Prioritetni cilji so usmerjeni v usposabljanje učencev za učenje za življenje in funkcionalno pismenost in s tem povezano spodbujanje razvoja strokovnih delavcev na področjih, kot so komunikacija in odnosi, e-kompetence, učinkovito poučevanje (sodobne oblike in metode dela), upoštevanje individualnosti učencev, organizacija in vodenje, timsko sodelovanje, učinkovita uporaba IKT, načrtovanje profesionalnega razvoja. Spodbujamo tudi odgovoren odnos do zdravega načina življenja. Pri tem ste nam v veliko pomoč in podporo starši, ožja in širša lokalna skupnost.

Pred nami so nove naloge in obveznosti, novi strokovni izzivi, ki jih povezujemo s prizadevanji, da uresničimo zastavljene cilje v okviru strokovnih aktivov, projektov, razvojnih nalog, aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in dela na šoli ter komunikacije deležnikov vzgoje in izobraževanja. Pri tem se povezujemo z ustanovami in institucijami, kot so Unesco urad (članstvo v ASP mreži šol), Zavod za šolstvo RS (projekti NA-MA POTI, Ustvarjanje učnih okolij 21. stoletja, Dvig digitalne pismenosti, prav tako tudi svetovalne storitve, izobraževanja za kolektive in posamezne strokovne delavce, aktivnosti za spodbudno in varno učno okolje), Šola za ravnatelje (izobraževalne vsebine za vodstvo šole) in tudi s posamezniki/kolektivi drugih šol, ki s svojimi bogatimi strokovnimi izkušnjami in delovanjem v VI procesu pomagajo širiti primere dobrih praks.

Novo šolsko leto je nadaljevanje tistega, kar smo gradili v preteklosti in kar si želimo za prihodnost. Svojevrsten izziv nam je v letu 2020 prineslo dvakratno daljše zaprtje šol zaradi epidemije korona virusa in posledično izobraževanje na daljavo. Sodobni čas je čas hitrih sprememb. Učenci se nanje odzivajo z uporabo IKT. Strokovni delavci moramo spremljati napredek tehnologije in sodobne trende na področju izobraževanja s pomočjo IKT, saj spremembe vplivajo na način učenja in poučevanja ter usvajanja digitalne pismenosti. Vseživljenjsko učenje tako ni več izbira posameznika, ampak postaja nuja za sledenje gospodarskim in družbenim spremembam.

Spoštovani starši, dragi učenci, verjamemo, da bomo s skupnimi prizadevanji zaključili šolsko leto, ki se ga bomo radi spominjali po uspehih na področju znanja, osebne rasti in prizadevanjih za ustvarjanje skupnosti, ki ji je pomembna skrb za kulturo in vzajemnost komunikacije med partnerji v pedagoškem trikotniku. Le-ta dopušča izražanje utemeljenih mnenj in pobud, poudarja zavedanje odgovornosti za sprejemanje odločitev (učitelja, vodstva, starša, učenca) in krepi prizadevanja za konstruktiven dialog na različnih ravneh: učenec – učenci, učitelj – učenci, ravnateljica – zaposleni. Pri tem je pomembno spodbujati družbeno odgovornost – sposobnost biti konstruktiven član skupine, poznati svoje pravice in se zavedati svojih dolžnosti, krepiti odgovornost do sebe in drugih v skupnosti.

Začetek je priložnost, da se odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. Naj bo potovanje zdravo, prijazno in varno za vse deležnike.

Kolektiv OŠ Griže in POŠ Liboje z ravnateljico Marijo Pavčnik

Dostopnost