ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

KONTAKTNI PODATKI

 Biljana Milanković, mag. psih.

Tel. št.: 03 620 92 44

Govorilne ure: četrtek 7.30 – 8.20

Elektronski naslov: biljana.milankovic@guest.arnes.si


Šolska svetovalna služba nudi pomoč in podporo učencem, učiteljem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno ­izobraževalnega dela. Deluje na različnih področjih šolskega življenja:

ss

 • učenje in poučevanje,
 • šolska klima, kultura, vzgoja in red,
 • telesni, osebni in socialni razvoj otroka
 • socialno-ekonomske stiske,
 • poklicna orientacija,
 • učenci s posebnimi potrebami.

 Na svetovalno službo se lahko obrnejo vsi, ki potrebujejo pomoč, iščejo informacije ali si želijo biti še bolj uspešni.

Z otroki in starši se prvič sreča ob vpisu v 1. razred. Ugotavlja, ali so otroci dovolj zreli in pripravljeni za vstop v šolo, svetuje staršem in oblikuje razrede. Učence spremlja do konca devetletke in jim svetuje pri izbiri srednje šole ali pri iskanju prostih učnih mest. Na šoli koordinira delo z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami. Otroci se med šolanjem srečujejo s številnimi in različnimi težavami, ob katerih se lahko za pomoč obrnejo na šolsko psihologinjo: od tistih pri učenju do strahu pred nalogami in spraševanjem, od osamljenosti v razredu do nenadnega poslabšanja učnega uspeha, od težav, ki jih povzročajo različne oblike odvisnosti oz. zasvojenosti, do neurejenih družinskih razmer.

Pri svojem delu šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi institucijami.

Zaželeno je, da se starši za sestanek dogovorite po telefonu.


Svetovalno delo z učenci:

 • delo s šolskimi novinci,
 • poklicno orientacija – neposredna priprava na poklicno odločitev in individualno svetovanje za poklic, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacija o štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost,
 • svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami,
 • koordinacija dela za učence s posebnimi potrebami,
 • koordinacija dela za nadarjene učence

Sodelovanje s starši:

 • delo s šolskimi novinci – vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o šolanju otroka oz. o odložitvi šolanja,
 • poklicna orientacija – predavanje za starše otrok, individualno svetovanje v zvezi z vpisom v srednje šole, štipendiranje,
 • svetovanje staršem v zvezi z učnimi, vedenjskimi težavami in osebnostnimi težavami otrok …

Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami:

 • timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole in ŠSD,
 • sodelovanje na pedagoških konferencah,
 • evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev v 4. razredu,
 • koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje na aktivih razredne in predmetne stopnje,
 • posredovanje rezultatov analiz, anket,
 • sodelovanje z vrtci, zdravstvenimi zavodi, s CSD, z Zavodom za zaposlovanje …

Vodenje socialnih akcij na šoli:

 • prostovoljstvo,
 • subvencioniranje šole v naravi, taborov …
Dostopnost