Prevoz s kombijem

Časovni razpored voženj s šolskim kombijem 2023/24_V2_18.09.2023

 Prihod v šolo

Čas Relacija Opomba

6.19

 

6.30

 

 

Zabukovica Čretnik

 

Brnica – AP Kasaze – POŠ Liboje – mimo smučišča proti Zabukovici

 

Ko pridejo na AP Kasaze morajo imeti možnost odhoda na A za Griže.

Učenci 6. – 9. izstopijo iz kombija in vstopijo na šolski avtobus na relaciji Zagreben – Griže.

Učenci 2. – 5. nadaljujejo prevoz s kombijem do POŠ Liboje.

6.43

6.55

7.05

Mimo smučišča Liboje do …

Odcep Štarkl – Britna sela

Griže

 

7.10

7.16

Križišče – (EKO otok) Bezovnik

Griže

 

7.25

7.32

Kotar – Fideršek

Griže

 

7.39

7.46

7.55

Sončni hrib (stop znak) – Toplak – Krk

Tomažič

Griže

 

8.00

8.10

Kotar – Fideršek

Griže

 

8.15

8.25

Kurja vas –  Sončni hrib (stop znak) – Tomažič

Griže

 

 

 Odhod iz šole

Čas Relacija Opomba

12.55

13.10

13.25

Griže – Britna sela (do mostovi)

Postajališče stara mesnica – Tomažič – Križ

Griže

 

 

 

cca 13.00**

Učenci gredo na A pri šoli, v Zabukovici na AP presedejo na K**, če so kot skupina in imajo še daleč od AP in če so prosta mesta na K.

Postajališče stara mesnica* – Tomažič – Križ

Učenci, ki so uvrščeni na seznam.

 

 

cca 14.10**

Učenci gredo na A pri šoli, v Zabukovici na AP presedejo na K**, če so kot skupina in imajo še daleč od AP in če so prosta mesta na K.

Postajališče stara mesnica* – Tomažič – Križ

 

13.15

13.25

Griže – EKO otok (Bezovnik)

Griže

1. vožnja

 

13.25

13.40

Griže – Fideršek

Griže

1. vožnja

 

13.40

13.55

 

Griže – Fideršek

Griže

2. vožnja

 

13.55

14.10

Griže – EKO otok (Bezovnik)

Griže

2. vožnja

 

14.10

14.20

Griže – Še…

Griže

 

14.20

14.30

Griže – Britna sela (do mostovi)

Griže

 

14.30

14.40

Griže – Tomažič – Sončni hrib (stop znak) – Toplak

Griže

 

14.40

14.52

 

Griže

Liboje – Liko – Frece

 

Mesta so rezervirana za učence od 6. do 9. r., ki imajo 7. uro NIP, IP!!!

Vozijo se lahko tiste dni, ko imajo aktivnosti po urniku.

 

 

OPOMBA

Prva dva tedna še usklajujemo in iščemo najbolj sprejemljiv časovni razpored za vozače, ki so upravičeni do prevoza s kombijem.

Prosimo za razumevanje in sodelovanje.

Glede na časovni razpored ur pouka obveznih in izbirnih predmetov, podaljšanega bivanja, dodatnega in dopolnilnega pouka in upoštevanja upravičencev do prevoza (glej Pravilnik** o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v občini ŽalecUL RS 63/2013) lahko pride do spremembe relacij in tudi popravka seznama učencev.

 

Marija Pavčnik, ravnateljica

Iz Pravilnika**

  1. člen

(upravičenci do prevoza v in iz šole)

 

  1. Osnovnošolski otroci:
  • imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole znotraj njihovega šolskega okoliša;
  • imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo znotraj njihovega šolskega okoliša;
  • ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripada, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.

 

  1. Otroci s posebnimi potrebami: (glej podrobneje Pravilnik**)

Vsi upravičenci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Žalec. Upravičenci do prevoza v in iz šole morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila o tem takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni obvestiti strokovno službo Občine Žalec.

 

  1. člen

(postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma povračila stroškov prevoza) 

Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole do 30. 6. za naslednje šolsko leto posredovati Občini Žalec sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve in druge točke 2. člena tega pravilnika. Sezname lahko osnovne šole tekom šolskega leta dopolnijo, v kolikor pride do spremembe števila upravičencev do prevoza.

Za ostale primere iz druge točke 2. člena tega pravilnika morajo starši oziroma zakoniti zastopniki posredovati na Občino Žalec vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravilnika.

Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi, ki je sestavni del tega pravilnika, obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.

Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev vloge. Na podlagi popolne vloge strokovna služba občine izda odločbo o povračilu stroškov prevoza (v nadaljevanju: odločba).

 

Dostopnost